رشد 14 درصدی تولید سایپا

رشد 14 درصدی تولید سایپا
در سال 1394 تولید شرکت سایپا از 831 دستگاه روزانه در شهریور با 139درصد رشد در اسفند ماه همان سال به 1989 دستگاه تولید روزانه رسید.

رشد 14 درصدی تولید سایپا

در سال 1394 تولید شرکت سایپا از 831 دستگاه روزانه در شهریور با 139درصد رشد در اسفند ماه همان سال به 1989 دستگاه تولید روزانه رسید.
رشد 14 درصدی تولید سایپا

خبر جدید