رشد ۳۰ واحدی آیفکس در تیرماه

رشد ۳۰ واحدی آیفکس در تیرماه
شاخص فرابورس ایران(آیفکس) در چهارمین ماه امسال با ۳.۹درصد افزایش روبرو شد و ۳۰ واحد رشد کرد.

رشد ۳۰ واحدی آیفکس در تیرماه

شاخص فرابورس ایران(آیفکس) در چهارمین ماه امسال با ۳.۹درصد افزایش روبرو شد و ۳۰ واحد رشد کرد.
رشد ۳۰ واحدی آیفکس در تیرماه

خرید رنک

خبرگزاری اصفهان