رتبه ایران از نظر درآمد سرانه ملی

رتبه ایران از نظر درآمد سرانه ملی
طبق آمار منتشر شده بانک جهانی که روز گذشته منتشر شد، رتبه ایران با درآمد ملى سرانه ٦٥٥٠ دلار (سال ٢٠١٥)، همچنان در گروه کشورهاى با درآمد متوسط بالا و در رتبه ١١٠ قرار دارد.

رتبه ایران از نظر درآمد سرانه ملی

طبق آمار منتشر شده بانک جهانی که روز گذشته منتشر شد، رتبه ایران با درآمد ملى سرانه ٦٥٥٠ دلار (سال ٢٠١٥)، همچنان در گروه کشورهاى با درآمد متوسط بالا و در رتبه ١١٠ قرار دارد.
رتبه ایران از نظر درآمد سرانه ملی

مدرسه