راهی برای معضل زباله‌های الکترونیکی

راهی برای معضل زباله‌های الکترونیکی
موسسه IBM راهی یافته است که می‌تواند گوشی‌های هوشمند قدیمی سمی را به پلاستیک‌هایی با قابلیت پزشکی تبدیل کند.

راهی برای معضل زباله‌های الکترونیکی

موسسه IBM راهی یافته است که می‌تواند گوشی‌های هوشمند قدیمی سمی را به پلاستیک‌هایی با قابلیت پزشکی تبدیل کند.
راهی برای معضل زباله‌های الکترونیکی

خبرگزاری دانشگاه های کشور