دلیل مخالفت دولت با حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

دلیل مخالفت دولت با حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دلیل مخالفت دولت با حذف 24میلیون یارانه‌بگیر، قابل اجرا نبودن آن است.

دلیل مخالفت دولت با حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دلیل مخالفت دولت با حذف 24میلیون یارانه‌بگیر، قابل اجرا نبودن آن است.
دلیل مخالفت دولت با حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

بک لینک رنک 6

wolrd press news