دلار بانکی باز هم رشد کرد

دلار بانکی باز هم رشد کرد
بانک مرکزی نرخ دلار را تا مرز 3031 تومان افزایش داد.

دلار بانکی باز هم رشد کرد

بانک مرکزی نرخ دلار را تا مرز 3031 تومان افزایش داد.
دلار بانکی باز هم رشد کرد

آپدیت نود 32 ورژن 9

آهنگ جدید