دستگیری ۷ سرشبکه فساد سازمان‌یافته

دستگیری ۷ سرشبکه فساد سازمان‌یافته
در راستای مبارزه با فساد هفت نفر دیگر از سرشبکه‎های جریان سازمان یافته علیه عفت عمومی دستگیر شدند.

دستگیری ۷ سرشبکه فساد سازمان‌یافته

در راستای مبارزه با فساد هفت نفر دیگر از سرشبکه‎های جریان سازمان یافته علیه عفت عمومی دستگیر شدند.
دستگیری ۷ سرشبکه فساد سازمان‌یافته

روزنامه قانون