دستور جدید دولت درباره جلوگيري از وقوع مفاسد اقتصادی/ آغاز اجرای ثبت قراردادهای میلیاردی از مردادماه +سند

دستور جدید دولت درباره جلوگيري از وقوع مفاسد اقتصادی/ آغاز اجرای ثبت قراردادهای میلیاردی از مردادماه +سند
در ادامه این بخشنامه تاکید شده که مدیریت و نظارت بر ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاههای مشمول بوده و هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمائم آن در پایگاه مذکور می باشد.

دستور جدید دولت درباره جلوگيري از وقوع مفاسد اقتصادی/ آغاز اجرای ثبت قراردادهای میلیاردی از مردادماه +سند

در ادامه این بخشنامه تاکید شده که مدیریت و نظارت بر ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاههای مشمول بوده و هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمائم آن در پایگاه مذکور می باشد.
دستور جدید دولت درباره جلوگيري از وقوع مفاسد اقتصادی/ آغاز اجرای ثبت قراردادهای میلیاردی از مردادماه +سند

افق