درخواست آمریکا برای راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی در ایران

درخواست آمریکا برای راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی در ایران
مدیرکل دفتر گواهینامه‌ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری از درخواست مجوز راه‌اندازی مراکز آموزش خلبانی از سوی کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا خبر داد.

درخواست آمریکا برای راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی در ایران

مدیرکل دفتر گواهینامه‌ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری از درخواست مجوز راه‌اندازی مراکز آموزش خلبانی از سوی کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا خبر داد.
درخواست آمریکا برای راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی در ایران

فروش بک لینک

دانلود موزیک