درآمد سعودی ها از برگزاری مراسم حج چقدر است؟

درآمد سعودی ها از برگزاری مراسم حج چقدر است؟
یک مقام عربستان گفت درآمد حج کشورش تا سال 2030 باید به مرز 47 میلیارد ریال سعودی برسد.

درآمد سعودی ها از برگزاری مراسم حج چقدر است؟

یک مقام عربستان گفت درآمد حج کشورش تا سال 2030 باید به مرز 47 میلیارد ریال سعودی برسد.
درآمد سعودی ها از برگزاری مراسم حج چقدر است؟