خودکشی دانشجوی ارشد در دانشکده

خودکشی دانشجوی ارشد در دانشکده
یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه سمنان با پرتاب کردن خود از ساختمان دانشکده علوم انسانی دست به خودکشی زد.

خودکشی دانشجوی ارشد در دانشکده

یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه سمنان با پرتاب کردن خود از ساختمان دانشکده علوم انسانی دست به خودکشی زد.
خودکشی دانشجوی ارشد در دانشکده

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان