خدمات مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت 24 ساعته شد

خدمات مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت 24 ساعته شد
مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با شماره تماس 1554 خدمات ویژه خود به مشتریان را به صورت خدمات 24 ساعته در هفت روز هفته ارتقاء داد.

خدمات مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت 24 ساعته شد

مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با شماره تماس 1554 خدمات ویژه خود به مشتریان را به صورت خدمات 24 ساعته در هفت روز هفته ارتقاء داد.
خدمات مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت 24 ساعته شد