خداحافظی مایکروسافت با گوشی‌های لومیا

خداحافظی مایکروسافت با گوشی‌های لومیا
به دنبال عدم استقبال مردم از گوشی های سری لومیای مایکروسافت، تولید این گوشی ها تا قبل از پایان سال 2016 متوقف می شود، تصمیمی که کارشناسان بازار تلفن همراه در انتظار آن بودند.

خداحافظی مایکروسافت با گوشی‌های لومیا

به دنبال عدم استقبال مردم از گوشی های سری لومیای مایکروسافت، تولید این گوشی ها تا قبل از پایان سال 2016 متوقف می شود، تصمیمی که کارشناسان بازار تلفن همراه در انتظار آن بودند.
خداحافظی مایکروسافت با گوشی‌های لومیا