خداحافظی سفره‌های ایرانی با شیر

خداحافظی سفره‌های ایرانی با شیر
مدیر عامل اتحادیه تعاونی لبنی گفت: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سرانه مصرف لبنیات به ۱۶۰ کیلوگرم برسد که به موجب برخی عوامل، تاکنون این امر محقق نشده است.

خداحافظی سفره‌های ایرانی با شیر

مدیر عامل اتحادیه تعاونی لبنی گفت: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سرانه مصرف لبنیات به ۱۶۰ کیلوگرم برسد که به موجب برخی عوامل، تاکنون این امر محقق نشده است.
خداحافظی سفره‌های ایرانی با شیر