خبر ارائه مسترکارت در ایران و چندین روز حاشیه

خبر ارائه مسترکارت در ایران و چندین روز حاشیه
خبر ارائه مسترکارت از سوی شرکت پست طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته و در تازه‌ترین اظهارات، سخنگوی این شرکت آمریکایی فعالیت در ایران را تکذیب کرده است.

خبر ارائه مسترکارت در ایران و چندین روز حاشیه

خبر ارائه مسترکارت از سوی شرکت پست طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته و در تازه‌ترین اظهارات، سخنگوی این شرکت آمریکایی فعالیت در ایران را تکذیب کرده است.
خبر ارائه مسترکارت در ایران و چندین روز حاشیه

باران دانلود