حکایت کارت سوختی که خیلی عمر نکرد

حکایت کارت سوختی که خیلی عمر نکرد
زمزمه های حذف کارت سوخت در حالی به گوش می رسد که برخی کارشناسان نیز ضرورتی بر ادامه عرضه بنزین با کارت نمی بینند.

حکایت کارت سوختی که خیلی عمر نکرد

زمزمه های حذف کارت سوخت در حالی به گوش می رسد که برخی کارشناسان نیز ضرورتی بر ادامه عرضه بنزین با کارت نمی بینند.
حکایت کارت سوختی که خیلی عمر نکرد