حقوق های نجومی و سهم خواهی از سیاست و اقتصاد

حقوق های نجومی و سهم خواهی از سیاست و اقتصاد
امروز برخی دولتمردان ما کسانی را که میلیاردها تومان از سرمایه بیت المال غارت کرده اند ، سرمایه های گرانقدر نظام به حساب آورده و به قول سخنگوی قوه قضائیه حتی یک نفرشان را هم به دادگاه معرفی نکرده اند.

حقوق های نجومی و سهم خواهی از سیاست و اقتصاد

امروز برخی دولتمردان ما کسانی را که میلیاردها تومان از سرمایه بیت المال غارت کرده اند ، سرمایه های گرانقدر نظام به حساب آورده و به قول سخنگوی قوه قضائیه حتی یک نفرشان را هم به دادگاه معرفی نکرده اند.
حقوق های نجومی و سهم خواهی از سیاست و اقتصاد