حذف کارت سوخت از کی اجرایی می شود؟

حذف کارت سوخت از کی اجرایی می شود؟
معاون وزیر نفت اعلام کرد کارت سوخت بنزین به طور رسمی با ابلاغ دولت از سامانه سوخت رسانی کشور حذف می شود اما تاکنون تاریخ دقیقی اعلام نشده است.

حذف کارت سوخت از کی اجرایی می شود؟

معاون وزیر نفت اعلام کرد کارت سوخت بنزین به طور رسمی با ابلاغ دولت از سامانه سوخت رسانی کشور حذف می شود اما تاکنون تاریخ دقیقی اعلام نشده است.
حذف کارت سوخت از کی اجرایی می شود؟