حذف مدارس کانکسی در خوزستان

حذف مدارس کانکسی در خوزستان
استاندار خوزستان گفت: مدارس کانکسی و خشت و گلی تا پایان سال ۹۶ از استان خوزستان حذف می شوند.

حذف مدارس کانکسی در خوزستان

استاندار خوزستان گفت: مدارس کانکسی و خشت و گلی تا پایان سال ۹۶ از استان خوزستان حذف می شوند.
حذف مدارس کانکسی در خوزستان