حذف بیمه کارگران در اصلاحیه قانون کار مطرح نیست

حذف بیمه کارگران در اصلاحیه قانون کار مطرح نیست
وزیر سابق کار و رفاه با تأکید بر این موضوع که اظهار نظرهای شخصی درباره حذف بیمه کارگران طبق اصلاحیه جدید قانون کار ارائه شده است،‌ گفت: در صورت پیشنهاد بلوکه شدن سنوات کارگران و پرداخت آن در پایان بازنشستگی، مخالفت خواهیم کرد.

حذف بیمه کارگران در اصلاحیه قانون کار مطرح نیست

وزیر سابق کار و رفاه با تأکید بر این موضوع که اظهار نظرهای شخصی درباره حذف بیمه کارگران طبق اصلاحیه جدید قانون کار ارائه شده است،‌ گفت: در صورت پیشنهاد بلوکه شدن سنوات کارگران و پرداخت آن در پایان بازنشستگی، مخالفت خواهیم کرد.
حذف بیمه کارگران در اصلاحیه قانون کار مطرح نیست