حذف استثنا بودن پرداخت یارانه به خانوارهای پرجمعیت

حذف استثنا بودن پرداخت یارانه به خانوارهای پرجمعیت
مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با استثناء بودن پرداخت یارانه‌ به خانوادهای پر جمعیت مخالفت کرد.

حذف استثنا بودن پرداخت یارانه به خانوارهای پرجمعیت

مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با استثناء بودن پرداخت یارانه‌ به خانوادهای پر جمعیت مخالفت کرد.
حذف استثنا بودن پرداخت یارانه به خانوارهای پرجمعیت

فروش بک لینک

car