جهانگیری: اقتصاد در حال خروج از رکود تورمی است

جهانگیری: اقتصاد در حال خروج از رکود تورمی است
معاون اول رئیس جمهور گفت: اقتصاد کشور در حال بیرون آمدن از یک چالش بزرگ به نام رکود تورمی که همزمان با تحریم روبه‌رو شده بود، است.

جهانگیری: اقتصاد در حال خروج از رکود تورمی است

معاون اول رئیس جمهور گفت: اقتصاد کشور در حال بیرون آمدن از یک چالش بزرگ به نام رکود تورمی که همزمان با تحریم روبه‌رو شده بود، است.
جهانگیری: اقتصاد در حال خروج از رکود تورمی است

عکس