جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی از زبان وزیر

جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی از زبان وزیر
وزیر بهداشت با اشاره به آخرین جزئیات پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی، گفت: تیم مجرب و شناخته شده 30 نفری در حال بررسی این پرونده بوده که بدون هیچ اغماضی آنچه که علمی و بر اساس عدالت است را انجام خواهند داد.

جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی از زبان وزیر

وزیر بهداشت با اشاره به آخرین جزئیات پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی، گفت: تیم مجرب و شناخته شده 30 نفری در حال بررسی این پرونده بوده که بدون هیچ اغماضی آنچه که علمی و بر اساس عدالت است را انجام خواهند داد.
جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی از زبان وزیر

دانلود ها پلاس