جزئیات سه توافق نفتی ایران و ایتالیا

جزئیات سه توافق نفتی ایران و ایتالیا
پس از توافق ایران با شرکت‌های انی و ساراس برای فروش نفت و امضای تفاهمنامه فروش گاز به شرکت اِنل، شرکت ملی نفت و سایپم ایتالیا هم تفاهمنامه توسعه یک میدان گازی را امضا کردند.

جزئیات سه توافق نفتی ایران و ایتالیا

پس از توافق ایران با شرکت‌های انی و ساراس برای فروش نفت و امضای تفاهمنامه فروش گاز به شرکت اِنل، شرکت ملی نفت و سایپم ایتالیا هم تفاهمنامه توسعه یک میدان گازی را امضا کردند.
جزئیات سه توافق نفتی ایران و ایتالیا

فروش بک لینک

موسیقی