جزئیات جلسات بابک زنجانی بامقامات قضایی

جزئیات جلسات بابک زنجانی بامقامات قضایی
وکیل مدافع بابک زنجانی از ارسال پرونده موکلش برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور خبر داد و بر ضرورت ارائه تمهیداتی برای حفظ اموال خارجی و مصون بودن از تعرض افراد خاص تاکید کرد.

جزئیات جلسات بابک زنجانی بامقامات قضایی

وکیل مدافع بابک زنجانی از ارسال پرونده موکلش برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور خبر داد و بر ضرورت ارائه تمهیداتی برای حفظ اموال خارجی و مصون بودن از تعرض افراد خاص تاکید کرد.
جزئیات جلسات بابک زنجانی بامقامات قضایی

استخدام