جریمه پلیس برای تخلف کاروان های عروسی

جریمه پلیس برای تخلف کاروان های عروسی
کاروان های عروسی که با سرعت کم خود موجب کندی عبور و مرور، ترافیک و انسداد مسیر شوند، طبق قانون برای هر یک از خودروها مبلغ ۴۰۰ هزار ریال جریمه در نظر گرفته شده است.

جریمه پلیس برای تخلف کاروان های عروسی

کاروان های عروسی که با سرعت کم خود موجب کندی عبور و مرور، ترافیک و انسداد مسیر شوند، طبق قانون برای هر یک از خودروها مبلغ ۴۰۰ هزار ریال جریمه در نظر گرفته شده است.
جریمه پلیس برای تخلف کاروان های عروسی

آپدیت نود 32

خبر جدید