جابه‌جا شدن رکورد مصرف بنزین

جابه‌جا شدن رکورد مصرف بنزین
در تعطیلات نوروز رکورد مصرف بنزین چندین بار جابه‌جا شد به طوری که در ۱۲ فروردین‌ماه مصرف بنزین در کل کشور به حدود ۱۰۶ میلیون لیتر رسید.

جابه‌جا شدن رکورد مصرف بنزین

در تعطیلات نوروز رکورد مصرف بنزین چندین بار جابه‌جا شد به طوری که در ۱۲ فروردین‌ماه مصرف بنزین در کل کشور به حدود ۱۰۶ میلیون لیتر رسید.
جابه‌جا شدن رکورد مصرف بنزین

بک لینک