ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است
وزیر کشور در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است

وزیر کشور در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است.
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است