تیغ دو لبه تصمیم بانک مرکزی برای بازار مسکن

تیغ دو لبه تصمیم بانک مرکزی برای بازار مسکن
یک کارشناس بازار پولی و مالی با اشاره به اینکه ایجاد موسسات مالی و اعتباری، گردش پول و در نهایت تورم را افزایش می دهد، گفت: مصوبه مسکنی اخیر شورای پول و اعتبار اگر منابع را به سمت ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده سوق دهد، تاثیر بلندمدت و قابل توجهی بر بازار مسکن دارد.

تیغ دو لبه تصمیم بانک مرکزی برای بازار مسکن

یک کارشناس بازار پولی و مالی با اشاره به اینکه ایجاد موسسات مالی و اعتباری، گردش پول و در نهایت تورم را افزایش می دهد، گفت: مصوبه مسکنی اخیر شورای پول و اعتبار اگر منابع را به سمت ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده سوق دهد، تاثیر بلندمدت و قابل توجهی بر بازار مسکن دارد.
تیغ دو لبه تصمیم بانک مرکزی برای بازار مسکن