تک جمله حمید فرخ نژاد برای روز خبرنگار

تک جمله حمید فرخ نژاد برای روز خبرنگار
حمید فرخ نژاد خبرنگاران را خادمان بی ادعای روشنایی، نگهبانان گوهر اندیشه راستی عنوان کرد.

تک جمله حمید فرخ نژاد برای روز خبرنگار

حمید فرخ نژاد خبرنگاران را خادمان بی ادعای روشنایی، نگهبانان گوهر اندیشه راستی عنوان کرد.
تک جمله حمید فرخ نژاد برای روز خبرنگار

90ورزشی