تکذیب خبر پاداش میلیاردی بانک شهر

تکذیب خبر پاداش میلیاردی بانک شهر
بانک شهر در پی برداشت اشتباه برخی از رسانه‌ها از صورت‌های مالی سال93 این بانک، توضیحات تکمیلی صادر کرد.

تکذیب خبر پاداش میلیاردی بانک شهر

بانک شهر در پی برداشت اشتباه برخی از رسانه‌ها از صورت‌های مالی سال93 این بانک، توضیحات تکمیلی صادر کرد.
تکذیب خبر پاداش میلیاردی بانک شهر

سپهر نیوز