تولید پوشاک خارجی در ایران

تولید پوشاک خارجی در ایران
در حالی که بازار پوشاک ایران در قبضه اجناس خارجی است که عمدتا به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شوند به نظر می‌رسد بالاخره مسئولان به فکر سر و سامان دادن این بازار ۵/۱۱ میلیارد دلاری افتاده‌اند.

تولید پوشاک خارجی در ایران

در حالی که بازار پوشاک ایران در قبضه اجناس خارجی است که عمدتا به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شوند به نظر می‌رسد بالاخره مسئولان به فکر سر و سامان دادن این بازار ۵/۱۱ میلیارد دلاری افتاده‌اند.
تولید پوشاک خارجی در ایران