توقف طولانی مدت نمادها موجب حبس نقدینگی در بورس می شود

توقف طولانی مدت نمادها موجب حبس نقدینگی در بورس می شود
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: توقف نمادهای معاملاتی یعنی حبس نقدینگی در بورس، بنابراین با توجه به این که یکی از مشکلات بورس ما کمبود نقدینگی است نباید با توقف طولانی مدت نمادها به ادامه این مشکل دامن بزنیم.

توقف طولانی مدت نمادها موجب حبس نقدینگی در بورس می شود

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: توقف نمادهای معاملاتی یعنی حبس نقدینگی در بورس، بنابراین با توجه به این که یکی از مشکلات بورس ما کمبود نقدینگی است نباید با توقف طولانی مدت نمادها به ادامه این مشکل دامن بزنیم.
توقف طولانی مدت نمادها موجب حبس نقدینگی در بورس می شود