تنها 3 درصد نمایندگان مجلس اقتصاد خوانده اند

تنها 3 درصد نمایندگان مجلس اقتصاد خوانده اند
بدون شک مجلس به تخصص های متنوعی نیاز دارد؛ از پزشک گرفته تا مهندس راه و ساختمان، از اقتصاددان تا جامعه‌شناس و فقیه، اما در شرایطی که اقتصاد کشور با شرایط نامناسبی روبه رو است، وجود اقتصاددانان کم در مجلس نشانه خوبی نیست.

تنها 3 درصد نمایندگان مجلس اقتصاد خوانده اند

بدون شک مجلس به تخصص های متنوعی نیاز دارد؛ از پزشک گرفته تا مهندس راه و ساختمان، از اقتصاددان تا جامعه‌شناس و فقیه، اما در شرایطی که اقتصاد کشور با شرایط نامناسبی روبه رو است، وجود اقتصاددانان کم در مجلس نشانه خوبی نیست.
تنها 3 درصد نمایندگان مجلس اقتصاد خوانده اند

بازی