تفاوت عجیب طراحی لباس المپیک در ایران و سایر کشورها +عکس

تفاوت عجیب طراحی لباس المپیک در ایران و سایر کشورها +عکس
از سوی دیگر، در لباس روسیه و آمریکا رنگ پرچم و نشانه‌هایی از این کشورها مشهود است؛ اما آیا در لباس کاروان ایران اساساً رنگ پرچم ایران نمود یافته است؟ مشخصاً چنین نشانه‌هایی در لباس فرم کاروان ایران نیز مشاهده نمی‌شود و حتی کوچک‌ترین تلاشی برای طراحی لباسی که جلوه بیشتری به کاروان ایران در میان بیش از 200 کاروان ورزشی بدهد، هویدا نیست.

تفاوت عجیب طراحی لباس المپیک در ایران و سایر کشورها +عکس

از سوی دیگر، در لباس روسیه و آمریکا رنگ پرچم و نشانه‌هایی از این کشورها مشهود است؛ اما آیا در لباس کاروان ایران اساساً رنگ پرچم ایران نمود یافته است؟ مشخصاً چنین نشانه‌هایی در لباس فرم کاروان ایران نیز مشاهده نمی‌شود و حتی کوچک‌ترین تلاشی برای طراحی لباسی که جلوه بیشتری به کاروان ایران در میان بیش از 200 کاروان ورزشی بدهد، هویدا نیست.
تفاوت عجیب طراحی لباس المپیک در ایران و سایر کشورها +عکس

کتابخانه فرهنگ