تغییر اندک قیمت‌ها در بازار مواد غذایی

تغییر اندک قیمت‌ها در بازار مواد غذایی
قیمت مواد غذایی به روال دو هفته قبل با نوسان اندکی مواجه بوده و هیچکدام از مواد غذایی با نوسان کاهشی و افزایشی شدیدی مواجه نشده‌اند.

تغییر اندک قیمت‌ها در بازار مواد غذایی

قیمت مواد غذایی به روال دو هفته قبل با نوسان اندکی مواجه بوده و هیچکدام از مواد غذایی با نوسان کاهشی و افزایشی شدیدی مواجه نشده‌اند.
تغییر اندک قیمت‌ها در بازار مواد غذایی