تغییرات قیمت محصولات کشاورزی

تغییرات قیمت محصولات کشاورزی
مرکز آمار ایران با ارائه وضعیت تغییرات قیمت انواع محصولات کشاورزی، اعلام کرد: دستمزد کارگران میوه چین در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافته است.

تغییرات قیمت محصولات کشاورزی

مرکز آمار ایران با ارائه وضعیت تغییرات قیمت انواع محصولات کشاورزی، اعلام کرد: دستمزد کارگران میوه چین در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافته است.
تغییرات قیمت محصولات کشاورزی