تصاویر/ پورشه مخملی پانامرا در لندن

تصاویر/ پورشه مخملی پانامرا در لندن
تصاویری از این خودروی مخملی پورشه پانامرا ، که در یکی از خیابان های مرکزی لندن منتشر شده است.

تصاویر/ پورشه مخملی پانامرا در لندن

تصاویری از این خودروی مخملی پورشه پانامرا ، که در یکی از خیابان های مرکزی لندن منتشر شده است.
تصاویر/ پورشه مخملی پانامرا در لندن