تصادف اتوبوس BRT با زن 70 ساله

تصادف اتوبوس BRT با زن 70 ساله
درپی سانحه رانندگی که شامگاه پنجشنبه پس از برخورد یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با خانم سالمندی که در خیابان مطهری تهران روی داد، وی در دم جان باخت.

تصادف اتوبوس BRT با زن 70 ساله

درپی سانحه رانندگی که شامگاه پنجشنبه پس از برخورد یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با خانم سالمندی که در خیابان مطهری تهران روی داد، وی در دم جان باخت.
تصادف اتوبوس BRT با زن 70 ساله

میهن دانلود