تداوم سقوط آزاد مرورگر اینترنتی مایکروسافت

تداوم سقوط آزاد مرورگر اینترنتی مایکروسافت
بررسی‌های موسسه Net Applications نشان می‌دهد، تنها در یک ماه گذشته حدود 33 میلیون نفر از کاربران مرورگر اینترنتی مایکروسافت به مرورگرهای دیگر کوچ کردند.

تداوم سقوط آزاد مرورگر اینترنتی مایکروسافت

بررسی‌های موسسه Net Applications نشان می‌دهد، تنها در یک ماه گذشته حدود 33 میلیون نفر از کاربران مرورگر اینترنتی مایکروسافت به مرورگرهای دیگر کوچ کردند.
تداوم سقوط آزاد مرورگر اینترنتی مایکروسافت

مد روز