تب افزایش قیمت مرغ و شکر فروکش کرد

تب افزایش قیمت مرغ و شکر فروکش کرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی وضیعت بازار استان را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر قیمت مرغ و شکر روبه کاهش بوده و قیمت کالاهای اساسی در بازار در حال ثبات است.

تب افزایش قیمت مرغ و شکر فروکش کرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی وضیعت بازار استان را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر قیمت مرغ و شکر روبه کاهش بوده و قیمت کالاهای اساسی در بازار در حال ثبات است.
تب افزایش قیمت مرغ و شکر فروکش کرد

دانلود آهنگ آذری