تایم به دنبال خرید یاهو است

تایم به دنبال خرید یاهو است
منابع آگاه می‌گویند گروه نشریه تایم در حال بررسی شراکت با یک شرکت خصوصی به منظور خرید داراییهای اینترنتی یاهو است.

تایم به دنبال خرید یاهو است

منابع آگاه می‌گویند گروه نشریه تایم در حال بررسی شراکت با یک شرکت خصوصی به منظور خرید داراییهای اینترنتی یاهو است.
تایم به دنبال خرید یاهو است

فروش بک لینک