بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان

بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: میزان حداقل دستمزد کارگران خجالت‌آور بوده و ماده 10 قانون کار مبنی بر تنظیم قراردادهای کاری به صورت 4 نسخه‌ای اجرا نمی‌شود.

بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: میزان حداقل دستمزد کارگران خجالت‌آور بوده و ماده 10 قانون کار مبنی بر تنظیم قراردادهای کاری به صورت 4 نسخه‌ای اجرا نمی‌شود.
بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان