بیکاری در ۲۱ استان ۲ رقمی شد

بیکاری در ۲۱ استان ۲ رقمی شد
طبق گزارش‌ مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۲۱ استان کشور ۲ رقمی شده و نرخ بیکاری جوانان نیز به نرخ کم سابقه ۳۰ درصد رسیده است.

بیکاری در ۲۱ استان ۲ رقمی شد

طبق گزارش‌ مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۲۱ استان کشور ۲ رقمی شده و نرخ بیکاری جوانان نیز به نرخ کم سابقه ۳۰ درصد رسیده است.
بیکاری در ۲۱ استان ۲ رقمی شد

آهنگ جدید