بوئینگ به دنبال فروش هواپیما به ایران

بوئینگ به دنبال فروش هواپیما به ایران
مدیر فروش بوئینگ که فروردین به تهران آمده بود می‌گوید معامله با ایران سود خوبی دارد ولی معامله دلاری با ایران ممنوع است و باید به این کشور کمک کرد تا راهی برای پرداخت پول به بوئینگ پیدا کند.

بوئینگ به دنبال فروش هواپیما به ایران

مدیر فروش بوئینگ که فروردین به تهران آمده بود می‌گوید معامله با ایران سود خوبی دارد ولی معامله دلاری با ایران ممنوع است و باید به این کشور کمک کرد تا راهی برای پرداخت پول به بوئینگ پیدا کند.
بوئینگ به دنبال فروش هواپیما به ایران