به کارگیری بازنشسته‌ها و چند شغله ها ممنوع شد

به کارگیری بازنشسته‌ها و چند شغله ها ممنوع شد
وزیر کار در بخشنامه‌ هایی به معاونان، روسا و مدیران وزارت کار خواستار اجرای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شد علاوه بر این ربیعی دستور عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها را به کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه صادر کرد.

به کارگیری بازنشسته‌ها و چند شغله ها ممنوع شد

وزیر کار در بخشنامه‌ هایی به معاونان، روسا و مدیران وزارت کار خواستار اجرای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شد علاوه بر این ربیعی دستور عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها را به کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه صادر کرد.
به کارگیری بازنشسته‌ها و چند شغله ها ممنوع شد

دانلود فیلم جدید