بهاره رهنما با چهره و نقشی متفاوت +عکس

بهاره رهنما با چهره و نقشی متفاوت +عکس
این روزها بهاره رهنما در حال بازی در نمایش «زنانی که به بزها خیره شدند» در تماشاخانه ایرانشهر است.

بهاره رهنما با چهره و نقشی متفاوت +عکس

این روزها بهاره رهنما در حال بازی در نمایش «زنانی که به بزها خیره شدند» در تماشاخانه ایرانشهر است.
بهاره رهنما با چهره و نقشی متفاوت +عکس