بلاتکلیفی در قلک ۸۰ میلیارد دلاری!

بلاتکلیفی در قلک ۸۰ میلیارد دلاری!
گرچه ظاهرا جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در یکی دو روز ابتدایی هفته پیش رو تشکیل خواهدشد و رئیس هیات عامل معرفی می‌شود ولی در حدود دو هفته‌ای که از برکناری پنج نفره اعضای هیات عامل صندوق گذشته، حتی شخصی سرپرست صندوق هم نبوده است.

بلاتکلیفی در قلک ۸۰ میلیارد دلاری!

گرچه ظاهرا جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در یکی دو روز ابتدایی هفته پیش رو تشکیل خواهدشد و رئیس هیات عامل معرفی می‌شود ولی در حدود دو هفته‌ای که از برکناری پنج نفره اعضای هیات عامل صندوق گذشته، حتی شخصی سرپرست صندوق هم نبوده است.
بلاتکلیفی در قلک ۸۰ میلیارد دلاری!

عکس های جدید