برگزاری نهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

برگزاری نهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
مهمترین کار ویژه نهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه معرفی روش های اصلی سرمایه گذاری در بازار های مالی کشور است. در واقع با برگزاری این نمایشگاه ابزار های سرمایه گذاری بازار سرمایه به جامعه معرفی می شود.

برگزاری نهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

مهمترین کار ویژه نهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه معرفی روش های اصلی سرمایه گذاری در بازار های مالی کشور است. در واقع با برگزاری این نمایشگاه ابزار های سرمایه گذاری بازار سرمایه به جامعه معرفی می شود.
برگزاری نهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

ganool review