برگزاری مجامع بانک‌ها از این هفته

برگزاری مجامع بانک‌ها از این هفته
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافق سه جانبه میان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانک‌ها گفت: مجامع عمومی بانک‌ها از این هفته به تدریج برگزار می‌شود.

برگزاری مجامع بانک‌ها از این هفته

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافق سه جانبه میان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانک‌ها گفت: مجامع عمومی بانک‌ها از این هفته به تدریج برگزار می‌شود.
برگزاری مجامع بانک‌ها از این هفته